Richmond Town

Results

RICHMOND SCHOOL #2 11V11

MILL HILL #6 11V11

RICHMOND SCHOOL #1 9V9

GREAT AYTON CRICKET & FOOTBALL CLUB #3 9V9

SWALEGATE PLAYING FIELD #1 11V11

NORTON SPORTS VILLAGE #6 11V11

STOKESLEY SPORTS CLUB #3 11V11

RICHMOND SCHOOL #2 11V11

RICHMOND SCHOOL #1 9V9

SMITH DOCK (TEESDOCK PARK) #6 11V11

LAURENCE JACKSON SPORTS VILLAGE #8 11V11

SWALEGATE PLAYING FIELD #1 11V11

RICHMOND SCHOOL #1 9V9

BISHOP AUCKLAND COLLEGE #9 11V11

EGGLESCLIFFE SCHOOL GRASS PITCHES #2 11V11

GREEN LANE CHURCH OF ENGLAND SCHOOL #3 9V9

RICHMOND SCHOOL #2 11V11

ST. MICHAEL’S CATHOLIC ACADEMY #5 9V9

THIRSK SCHOOL & SIXTH FORM COLLEGE #1 11V11

RICHMOND SCHOOL #1 9V9

SWALEGATE PLAYING FIELD #1 11V11

RICHMOND SCHOOL #2 11V11

RICHMOND SCHOOL #1 9V9

HAREWOOD PRIMARY SCHOOL (ROBERT ATKINSON PITCHES) #5 11V11

SWALEGATE PLAYING FIELD #1 11V11

TUDHOE COMMUNITY CENTRE #2 9V9

RICHMOND SCHOOL #2 11V11

RICHMOND SCHOOL #2 11V11

RICHMOND SCHOOL #1 9V9

CAEDMON COLLEGE WHITBY (SCORESBY SITE) #3 7V7

MIDDLESBROUGH (PRISSICK) SPORTS VILLAGE #16 7V7

HIPSWELL ROAD WEST PLAYING FIELDS #4 11V11

GRANGETOWN YCC #5 11V11

BROMPTON ON SWALE CE PRIMARY SCHOOL #1 7V7

HARTFORTH LANE PLAYING FIELD #1 7V7

ELEMENTIS RECREATIONAL GROUND #3 11V11

RICHMOND SCHOOL #1 9V9

NORTHFIELD SPORTSDROME #5 11V11

BROMPTON ON SWALE CE PRIMARY SCHOOL #1 7V7

SWALEGATE PLAYING FIELD #1 11V11

HARTFORTH LANE PLAYING FIELD #1 7V7

GURNEY PEASE ACADEMY

RICHMOND SCHOOL #2 11V11

SWALEGATE PLAYING FIELD #1 11V11

HARTFORTH LANE PLAYING FIELD #1 7V7

BROMPTON ON SWALE CE PRIMARY SCHOOL #1 7V7

HURWORTH SCHOOL #2 9V9

RICHMOND SCHOOL #2 11V11

HOB HILL #2 9V9

NUNTHORPE & MARTON PLAYING FIELDS #3 7V7

LAKES PLAYING FIELD #2 7V7

Away

RICHMOND SCHOOL #2 11V11

HARTFORTH LANE PLAYING FIELD #1 7V7

CONYERS SCHOOL #10 9V9

DE BRUS CENTRE AND PLAYING FIELDS #4 11V11

BROMPTON ON SWALE CE PRIMARY SCHOOL #1 7V7

Away

Earls Orchard Playing Fields

HARTFORTH LANE PLAYING FIELD #1 7V7

STOCKTON SIXTH FORM COLLEGE #5 7V7

NORTON SPORTS VILLAGE #3 9V9

OUTWOOD ACADEMY ACKLAM #18 11V11

SWALEGATE PLAYING FIELD #1 11V11

MARTON FOOTBALL CLUB #6 7V7

GRANGETOWN YCC #4 9V9

NUNTHORPE ACADEMY #2 7V7

Earls Orchard Playing Fields

Earls Orchard Playing Fields

Earls Orchard Playing Fields

Earls Orchard Playing Fields

Belmont Park

Earls Orchard Playing Fields

Earls Orchard Playing Fields

Earls Orchard Playing Fields

Beechfield Park

Silksworth Memoria Welfare Park

Earls Orchard Playing Fields

Leyburn Grove

Earls Orchard Playing Fields

Horden Welfare Park

Metcalfe Park

Earls Orchard Playing Fields

HARTFORTH LANE PLAYING FIELD #1 7V7

LAURENCE JACKSON SPORTS VILLAGE #4 7V7

WYVERN ACADEMY #2 11V11

THORNABY AND INGLEBY BARWICK FOOTBALL CLUB #5 7V7

MARTON FOOTBALL CLUB #6 7V7

BROMPTON ON SWALE CE PRIMARY SCHOOL #1 7V7

MIDDLESBROUGH (PRISSICK) SPORTS VILLAGE #16 7V7

HARTFORTH LANE PLAYING FIELD #1 7V7

THIRSK ATHLETICS BOWLS CLUB #3 7V7

TRUNK ROAD PLAYING FIELD #1 7V7

BROMPTON ON SWALE CE PRIMARY SCHOOL #1 7V7

BROMPTON ON SWALE CE PRIMARY SCHOOL #1 7V7

OUTWOOD ACADEMY ACKLAM #4 7V7

UNITY CITY ACADEMY #3 7V7

HARTFORTH LANE PLAYING FIELD #1 7V7

THIRSK ATHLETICS BOWLS CLUB #2 7V7

HAREWOOD PRIMARY SCHOOL (ROBERT ATKINSON PITCHES) #3 7V7

GREEN LANE - REDCAR #3 7V7

HARTFORTH LANE PLAYING FIELD #1 7V7

SWALEGATE PLAYING FIELD #1 11V11